v ceně školného
NTC learning a Program pro nadané děti

Jsme jediná jazyková mateřská škola v Olomouci se statutem MENSA školky, která připravuje pro své děti Školní vzdělávací program s prvky NTC learningu.

Naše MŠ nabízí Školní vzdělávací program, dle kterého jsou také nabízeny další činnosti a aktivity směřující k prohloubení a akceleraci znalostí bystrých a mimořádně nadaných dětí. K tomuto účelu je takovým dětem nabízen individiuální vzdělávací plán s portfoliem dalších ´´složitějších´´ či ´´abstraktních´´úkolů. V rámci individuálních konzultací jsou na základě provedené diagnostiky dítěte doporučovány zákonným zástupcům oblasti silných stránek dítěte, ve kterých je možné dítě dále rozvíjet a pedagogové MŠ se při práci s takovými dětmi na tyto oblasti zaměřuji individuálně již v rámci přípravy v MŠ.

Naší přípravou nadané a talentované mláděže zabezpečujeme mimo jiné úspěšné kandidáty k zařazení do třídy základní školy pro mimořádně nadané děti.

Z výzkumů vyplývá, že intelektuální schopnosti dítěte závisí na počtu synapsí v mozku. Pokud tuto významnou skutečnost vezmeme na vědomí, můžeme prohlásit, že rodiče a školy musejí převzít svůj díl odpovědnosti a pomoci dítěti dosáhnout jeho potenciál. Zejména to platí, máme-li na paměti, že se přes 70 procent synapsí formuje do sedmého roku věku. Tento důležitý údaj vede k tomu, že musíme efektivně podporovat vývoj dítěte obzvláště do doby před nástupem do školy. Pouze tak nepromeškáme nejvhodnější dobu pro jeho rozvoj.

O metodě NTC learning a MENSA ČR.

NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let – z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25 % možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.

Mensa ČR využila příležitosti nabídky spolupráce ze strany Mensy International – jmenovitě týmem odborníků vedeným lékařem Dr. Rankem Rajovićem – k spoluúčasti na unikátním projektu rozvoje rozumových schopností dětí v předškolním věku. Autoři nazývají metodu NTC System of Learning. Projekt vznikl na půdě srbské Mensy v zájmové skupině s názvem „Nikola Tesla Centre“ – odtud zkratka NTC.

Mensa ČR se v rámci projektu snaží vlastními možnostmi – s využitím svých odborníků v oblasti neurologie, psychologie a pedagogiky – podpořit kvalitu předškolní péče v České republice. Nazvali jsme jej zjednodušeně „Mensa pro školky“, aby se nám lépe pamatoval cíl našeho společného úsilí a abychom mohli společně pracovat na vývoji dětského potenciálu od nejranějšího období.