MATEŘSKÁ ŠKOLA JAZYKOVÁ A UMĚLECKÁ s.r.o.

Petelínova 18, Olomouc 77900

IČO 28659503, tel. 721 834121

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer) pro naši školu jmenována

Ing. Adéla Žižlavská

adela.zizlavska@gmail.cz

tel: 721834121, 737009126

 

Zápis do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 proběhne dálkovou formou, bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Příjem žádostí je stanoven od 2.5.2021 do 16.5.2021.
Podání žádosti
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 1. do datové schránky školy (dnp3nyn),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: skolka@ms-olomouc.cz (pokud posláno prostým emailem, musí zákonný zástupce potvrdit do 5 dnů v MŠ)
3. poštou,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Doložení řádného očkování dítěte
1, Doložené potvrzení o řádném očkování dítěte (ke stažení na webu školy Evidenční list dítěte 2021)

zadost o prijeti ditete do MS.doc

zadost o prijeti ditete do MS.pdf

Zápis 2021-2022

Zápis 2021-2022

 

 

Směrnice GDPR

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola jazyková a umělecká, Petelínova 18,Olomouc 77900, David Žižlavský jako správní orgán příslušný podle § 165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ školský zákon” ), č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle § 34 odst. 3 školského zákona takto:

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Přijati:

Reg. číslo:

01/2020

02/2020

04/2020

05/2020

06/2020

07/2020

08/2020

09/2020

10/2020

11/2020

12/2020

13/2020

14/2020

15/2020

16/2020

Datum vyvěšení: 28.5.2020

Datum sejmutí: 15.6.2020

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitele mateřské školy.

V Olomouci 28.5.2020

Ing. David Žižlavský